Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Profil firmy

ENGOM, s. r. o. - poradenská a konzultačná spoločnosť poskytujúca služby a produkty v oblasti environmentálnej prevencie od roku 2006. Ponuka služieb a tovarov sa orientuje na zabezpečenie efektívneho plnenia povinností, ktoré vyplývajú z environmentálnej legislatívy pre firmy a organizácie.

Environmentálne poradenstvo spoločnosť poskytuje na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod identifikačným číslom 13133/2014 pre zodpovedného zástupcu.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť vykonáva na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vydané Ministerstvom životného prosredia Slovenskej republiky  pod číslom 65/2013-PO-OEP.

Odbornú posudkovú činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

spoločnosť vykonáva na základe zodpovedného zástupcu, držiteľa osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky číslo 09/18/P-1.8

Outsourcing odborne spôsobilej osoby k nakladaniu s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Outsourcing odborne spôsobilej osoby k vykonávaniu autorizovaných činností :

- spracovanie starých vozidiel,

spoločnosť poskytuje na základe zodpovedného zástupcu, držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod číslom 06/14/O-3.3.

Dokumenty územného systému ekologickej stability spoločnosť vyhotovuje ako právnická osoba zapísaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pod číslom P-10/2006. 

 

 

© ENGOM, s.r.o.